Robocode Robot

Robocode. Robot Editor package tests import robocode. Color API help http robocode. Robot. html Test. Robot a robot by your name herepublic class Test. Robot extends Robot run Test. Robots default behaviorpublic void run Initialization of the robot should be put here         After trying out your robot, try uncommenting the import at the top, and the next line         set. ColorsColor. red,Color. Color. green body,gun,radar         Robot main loopwhiletrue Replace the next 4 lines with any behavior you would likeahead1. Gun. Right3. 60 back1. Gun. Right3. 60     on. Scanned. Robot What to do when you see another robotpublic void on. Scanned. RobotScanned. Creating a. NET robot in Visual Studio. From version 1. 7. Robocode supports robots that run under Microsoft. NET framework CLR. Note that. NET robots will only. Views 0. Um rob ou robot um dispositivo 1, ou grupo de dispositivos, eletromecnicos ou biomecnicos capazes de realizar trabalhos de maneira autnoma ou pr. I programmi scritti in linguaggio Java, dopo una fase iniziale di compilazione con ottenimento del cosiddetto bytecode, sono destinati allesecuzione sulla. Robot. Event e Replace the next line with any behavior you would likefire1     on. Hit. By. Bullet What to do when youre hit by a bulletpublic void on. Hit. By. BulletHit. By. Bullet. Event e Replace the next line with any behavior you would likeback1. Hit. Wall What to do when you hit a wallpublic void on. Hit. WallHit. Wall. Robocode Robots' title='Robocode Robots' />Event e Replace the next line with any behavior you would likeback2. Color 2. ColorsColor. Color. Color. green body,gun,radar. Robocode Robot CodeETL nedir Informatica Power Center Designer zellikleri nelerdir Utan uca mapping iin Source Defination, Source Qualifier, Expression, Targetn kullanm. Robocode http Robocode. X The Internet and National Elections A Comparative Study of Web Campaigning, Nicholas W. Jankowski, Steven M. Schneider, Randolph Kluver. Informatica Power. Center Designer zellikleri Koddit. By Koddit Austos, 2. Merhaba arkadalar sizlere bu yazmda Informatica Power. Robocode Robot Source CodeCenter Designern zelliklerinin bir ksmn rneklerle anlatmaya alacam. Gnmzde kaynak adn verdiimiz datalarmz eitli ortamlardaOracle,SQL Server,IBM DB2,Excel,PDF,Flat File vs. Bazen byle farkl ortamlarda bulunan datann tek bir platformda toplanmas gerekebilir. ETL dediimiz yap devreye giriyor. Datawarehouse in en temel operasyonu olan ve implemetasyonda en byk bteyi alan ksm ETL EExtract Ayrtrma, TTransform Dntrme, LLoad Ykleme olarak adlandrlr. Kaynak database veya dier ortamlardan datann alnmas, belli bir ilemden geirilerek ve dzeltmeler yaplarak DW yapsna uygun hale getirilmesi ve DW database ierisine yklenmesidir. Asl ama i zekasnda kullanlacak verinin en etkin kullanlacak hale getirilmesidir. ETL rnn iinde Power Center Designer, Workflow Manager ve Workflow Monitor adnda uygulamalar vardr. Repository Manager. Informaticann hafzas olarak dnebiliriz. Folders Object Users and Groups ierir. Designer. Etl mappinglerinin oluturulduu ve tasarland yerdir. Workflow aknn salanmasnda grevlidir. Monitoraltrlan i aklarnn alma durumlar grntlenir. Hata alan ilerin ne hata aldklar Get Session Log, biten iler, alma sreleri bu uygulamadan izlenir. Basit bir mappingin en genel grm aada ki gibidir Source Defination    Source Qualifier   Expression Transformation    Target. Source Defination. Burada  kullanacamz kaynak tabloyu mappingimize srklediimiz de Source Defination Shortcutnoluturmu oluyoruz. Bu Sourceun  yannda otomatik olarak Source Qualifier ile gelmektedir. Source Qualifier. Sql Query Sorgularn seviyesine gre modellenemeyen sorgular direkt olarak buraya gmerek database gidip ekmesini salayabiliriz. Yani burada ii Informaticaya deil de Databasee yaptrm oluyoruz. Sql Override olarak tanmlanabilir. SQ iinde Genereate Sql dediimizde, oluturduu Sqli databasee gnderir ve ald sonucu artk DBye gitmeden kendi Informatica ierisinde halletmeye devam eder. Ports ksmna select ksmnda yazan ifadeleri eklemi olmamzdr. Sorgumuzu SQ Source Qualifier ierisinde ki SQL Query ksmna yaptryoruz. Daha sonra sorgumuzda bulunan select ifadelerinin srasna bakarak SQ portlarnda ayn isimle ve data formatyla ekliyoruz. Burada Source ksm nemli deil, eklediin herhangi bir kaynak tablodan data formatnn ayn olduu bir item zerine srkleyebiliriz. Dikkat etmemiz gereken SQda oluturduumuz portlardan bota kalan yani input girii olmayan kalmamal. User Defined Join Bir veya birden fazla source tabloyu  PrimaryForeign Key alanlar zerinden joinleme ilemeni Joiner Transformation kullanmadan burada da yapabiliriz. NOT Farkl DBden gelen kaytlar bunun zerinden joinlenemez. Sybaseden gelen bir source ile Oracle dan gelen bir source ayn SQda joinlenemez. Source Filter Properties sekmesinde sorgumuzda Where koulunda bulunan Filtreleri Koullar Source Filter ksmnda  tanmlyoruz. Number Of Sorted Ports Bunun kullanm ise sortlamak istediimiz alan ilk sraya getirerek,Number Of Sorted Ports 1 dediimizde ilk alana gre sralar. Number Of Sorted Ports 2 dediimizde ilk iki alana gre sralama yapar. Shot Variation Patch. Select distinct Eer bu ifadeyi aktif hale getirmek istersek Select distinct zelliini seiyoruz. Datann oklamas engellenir. Dezavantaj distinct edecei alan kendisi belirler. Port Hibir porta baml deildir. Variable Port Input portunu referans alarak hesaplanr. Variable sadece o transformation iinde kullanlr, ne input ne de outputdur. Input portunu referans olarak kullanp saydrma ilemlerinde vs kullanlabilir. Output Port Input Port ve Variable Port refereans alr. Transformation iinde en son deerlendirilir. Expression Transformation. Data Convert Kolon smi Deitirme Kolona Spesifik deer atama. Pasif bir transformationdur, yani giren kan satr says eittir. Addition, Subtraction, Multiplication, Division, Concat, Uppercase conversion, lowercase conversion etc. Expression Row by Row ilem yapar. Casewhen decode vs de yaplabilir. Expression Transformation kullanarak data zerinde  yaplabilecek ilemler Manipulation deitirme ilemleri  LTRIM, CONCAT, UPPER, vsConversion dntrme ilemleri  TOCHAR, TODECIMAL,         TODATE, vsData temizleme ve dzenleme ilemleri  ISNULL, REPLACESTR, vs. Matematiksel ilemler  LOG, POWER, vsMapping zerinde Check in ve Check out Bir mapping zerinde deiiklik yapmak istediimize mappingi mutlaka kendi DEV ortammzda zerimize almamz gerekmektedir. Check outyle ki Mappingimize sa tklayp Versioning Check out diyebiliriz. Buraya da mappingin hangi kullanc zerinde olduunu anlatmak iin Comment ksmna yorum yazabiliriz. Check. Outlar grntlemek iin Versioning  Find Checkouts yapyoruz. Burada all users iaretlersek dier kullanclarn da zerine aldklar mappingleri grebiliriz. Dier kullanclarn da ilem yapmasn istediimiz de Sa tklayp Check In yapabiliriz. Mappinglerin gsterim ekilleri genel olarak 2 trldr. Bir mappingte var olan alann geldii ya da gidecei yolu bulmak iin o alan zerinde saa tklayp Select Link Path Forward Backward diyip bulabiliriz. Dip Not Informatica da benim en ok kullandm ksmlardan beri her trl Fonksiyonlarn zelliklerini ve kullanmlarn anlatan Help  Contentsdir. Target. Datann Hedefe yklenmesidir. The Game Book Pdf'>The Game Book Pdf. Target Tabloyu oluturmak iin Expression   Create and Target    Genereate Execute Sql  Edit Sql script dediimizde oluturulan Scripti alp databasede target tabloyu yaratyoruz. Sadece o tablonun alanlarn almak iin oluturduumuz geici target tabloyu siliyoruz. Target  sa click Clear All DB de yarattmz Import Edilmi olan Target kullanyoruz. Expression Transformationdan oluturulan Targetn  kolon isimleri ve data formatlar Expresion ile ayn ise Autolink By Name ile direk alanlar birbirine balayabiliriz. Informatica FonksiyonlarBu blmde sizlere Informatica da kullanlan bir ka Fonksiyonu anlatmaya alacam. Tm Fonksiyonlar Expressionnn Functions ksmnda All Functions klasrnde bulunuyor. CASEWHENA. PHONETYPE INX,YTHENA. PHONETYPE ELSEZEND  Infortmaticada case when fonksiyonu olamad iin bu yapy. IIFPHONETYPEXORPHONETYPEY,PHONETYPE,Z eklinde kullanabiliriz. IIFLINENO1,AKTIF,IIFLINENO2,MUSTERI,NULL  ie If fonksiyonu. SUMIIFUSEROP,CNT,0 Aggragation Fonksiyonu. GETDATEPARTdatadate,YYYY  Yl parse etme fonksiyonu. GETDATEPARTdatadate,MM Ay parse etme fonksiyonu. DECODESECURED,Y,IP Decode fonksiyonu. SUBSTRMERCHANT,1,2  Substr Fonskiyonu. Infotmaticada Expression Transformation da between ifadesi olmad iin, eer select cmleciinde byle bir sorgu var ise bunu Between kullanmadan aadaki ekilde zebiliriz. YANITTARIHI BETWEEN2. AND2. 01. 5 0. 5 3. IIFYANITTARIHI TODATE2. YYYY. MM. DDANDYANITTARIHIlt TODATE2. YYYY. MM. DDREPLACESTRTRUE,F,Operasyon Blgesi,  Replace Fonksiyonu. TODATEtocharGETDATEPARTSTOK,ddGETDATEPARTSTOK,mmGETDATEPARTSTOK,yyyy,ddmmyyyy  ToDate fonksiyonutrunccreatedate Trunc Fonksiyonu. LTRIMRTRIMCEK,    Trim Fonksiyonu Ltrim ve Rtrim fonksiyonlar ile yaplr. DATEDIFFsysdate,Maxeffdate,dd  DateDiff kalan gn saysn hesaplamada kullanlr. RAPORLAMATARIHI,ddmmyyyy  Tochar fonksiyonu. DecodeAdet,NULL,0,Adet  Informaticada NVL fonksiyonu yoktur, bunu decode yardm ile yapabiliriz. ISNULLGroupName  ISNULL fonksiyonu. TYPE in1,2  ifadesi Informaticada. InTYPE1,2 In fonksiyonu kullanm.